There are 5 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
36617E. Fara Horta das Tripas Burdigalian - Cenozoic 5 - Portugal Zbyszewski (1949)
36621E. Fara Level C7, Quarry Quinta das Pedreiras Burdigalian - Cenozoic 5 - Portugal Zbyszewski (1949)
36628E. Fara Level C4, Quarry Quinta do Narigao Burdigalian - Cenozoic 5 - Portugal Zbyszewski (1949)
36631E. Fara Level C1, Quarry Quinta da Noiva Burdigalian - Cenozoic 5 - Portugal Zbyszewski (1949)
36633E. Fara Quarry Quinta da Trindade Burdigalian - Cenozoic 5 - Portugal Zbyszewski (1949)

Do another search