There are 2 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
40398A. Turner Akhalkalaki 1 (= Achalkalaki 1) Pleistocene - Cenozoic 6 - Georgia Gabounia (1974)
56733J. Head Dmanisi (= Dmanissi / coll. 1991, 1999, 2000, 2002 - 2004) Early Pleistocene - Cenozoic 6 - Georgia Gabunia and Vekua (1995)

Do another search