There are 11 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
73553J. Alroy Thermopigi (coll. 1998 - 2007) Turolian - Cenozoic 6 - Greece Geraads et al. (2007)
157582M. Carrano Kryopigi (= Kriopigi / coll. Tsoukala 1998–) Turolian - Cenozoic 6 - Greece Lazaridis and Tsoukala (2014)
182746E. Vlachos Ravin de Zouaves-1 (=RZ1) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Arambourg and Piveteau (1929)
191070E. Vlachos Ravin de la Pluie (= RPL / coll. Bonis, Melentis, Koufos) Vallesian - Cenozoic 6 - Greece Koufos (2012)
194879E. Vlachos Perivolaki (= PER) (coll. Koufos' team 2004) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Sylvestrou and Koufos (2006)
195432E. Vlachos Kerassia 1 (K1) (coll. Theodorou Team 1992) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Theodorou et al. (2003)
195435E. Vlachos Kerassia 4 (K4) (coll. Theodorou Team 1992) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Theodorou et al. (2003)
195489M. Uhen Ravin de Zouaves-5 (= RZ5) Turolian - Cenozoic 6 - Greece Koufos (2012)
195555E. Vlachos Pyrgos Vassilissis (= Tour la Reine / coll. Freyberg, Paraskevaidis) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Böhme et al. (2017)
202222E. Vlachos Prochoma-1 (= PXM / coll. Bonis, Koufos 1985) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece de Bonis et al. (1986)
202630E. Vlachos Pikermi Valley-1 (= PV1 / coll. 2008-2013) Late Miocene - Cenozoic 6 - Greece Roussiakis et al. (2014)

Do another search