There are 7 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
13937W. Clyde Dawangzhangzi Barremian - Cretaceous 2 - China Ji et al. (2002)
52888M. Carrano Sihetun, lower Yixian (general) (= Beipiao / coll. Liang 1990, 1997-1998) Late Barremian/Early Aptian - China Xu et al. (1999)
55536M. Carrano Dapingfang (coll. 2000-) Aptian - Cretaceous 3 - China Zhou and Zhang (2002)
79521M. Carrano Jingangshan, Yixian (IVPP) Barremian/Early Aptian - China Zhang and Zhou (2004)
117528R. Benson Tsaotzushan, 21 km southwest of Yizhou (= Zaocishan; Tsotzushan) Barremian/Early Aptian - China Gao and Li (2007)
118207R. Benson Jianchang Early Aptian - Cretaceous 3 - China Evans and Wang (2011)
129475R. Benson Xiao-tai-zi, La-ma-dong, Jianchang (= Xiaotaizi, Lamadong, Xidian, Lamatong) Aptian - Cretaceous 3 - China Meng et al. (2011)

Do another search