Locality Dscheroi, "Zhelvakovyy", Phosphate rocks of central Kyzylkum (Eocene of Uzbekistan)

Where: Uzbekistan (41.5° N, 64.7° E: paleocoordinates 41.1° N, 59.5° E)

• coordinate estimated from map

• outcrop-level geographic resolution

When: Middle Eocene (48.6 - 37.2 Ma)

• This layer "Zhelvakovyy" has a thickness of 0,1-0,3m.

• bed-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: marine; shelly/skeletal phosphorite

• These phosphoritic rocks are embedded in the upper part of the middle eocene clayey-marly layers.

Size class: macrofossils

Collection methods: 1 specimen = 1 tooth

Primary reference: L. A. Nesov, N. V. Shabanina, and N. I. Udovichenko. 1987. Novyye mestonakhozhdeniya ostatkov pozvonochnykh v fosforitakh srednego eotsena Tsentral'nykh Kyzylkumov i usloviya formirovaniya zernistykh fosforitov. New locality of vertebrate remains in middle Eocene phosphate rocks of central Kyzylkum and formation. Uzbekiston Geologiya Zhurnali = Uzbekskiy Geologicheskiy Zhurnal 1987(4):72-77 [M. Aberhan/S. Nurnberg/S. Nurnberg]more details

Purpose of describing collection: paleoecologic analysis

PaleoDB collection 45702: authorized by Martin Aberhan, entered by Sabine Nürnberg on 25.11.2004

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

• Only Vertebrates.
Chondrichthyes
 Odontaspidida - Lamiostomatidae
Lamiostoma sp. Glükman 1964 elasmobranch
 Myliobatiformes - Myliobatidae
Myliobatis sp. Cuvier 1816 eagle ray
Burnhamia sp. Cappetta 1976 eagle ray
Rhinoptera sherborni White 1926 cownose ray
 Lamniformes - Carchariidae
Physodon tertius Winkler 1874 mackerel shark
 Lamniformes - Mitsukurinidae
Striatolamia cf. macrota Agassiz 1843 goblin shark
 Lamniformes - Odontaspididae
Odontaspis "sp. 1" Agassiz 1843 sand tiger shark
sp. 1
Odontaspis "sp. 2" Agassiz 1843 sand tiger shark
sp. 2
 Carchariniformes - Carcharhinidae
Carcharhinidae indet. Jordan and Evermann 1896 requiem shark
Abdounia aff. beaugei Arambourg 1935 requiem shark
Aprionodon amekiensis White 1926 requiem shark
Actinopteri
 Acipenseriformes -
 Salmoniformes - Enchodontidae
Enchodontidae indet. Woodward 1901
 Perciformes - Blochiidae
Blochiidae indet. perch-like fish