Classification of Anquetin 2012

Fm. †Plesiochelyidae Rütimeyer 1873
show all
G. †Plesiochelys Rütimeyer 1873
G. †Portlandemys Gaffney 1975
Testudines Batsch 1788 [turtle]
show all
Panpleurodira Danilov and Parham 2008
hide
G. †Caribemys Fuente and Iturralde-Vinet 2001
G. Elseya Gray 1867
G. †Notoemys Cattoi and Freiberg 1961
G. †Platychelys Wagner 1853
Paracryptodira Gaffney 1975
hide
Fm. †Baenidae Cope 1882
hide
G. †Boremys Lambe 1906
G. †Chisternon Leidy 1872
G. †Neurankylus Lambe 1902
G. †Plesiobaena Gaffney 1972
G. †Trinitichelys Gaffney 1972
Fm. †Pleurosternidae Cope 1868
hide
G. †Arundelemys Lipka et al. 2006
G. †Dinochelys Gaffney 1979
G. †Dorsetochelys Evans and Kemp 1976
G. †Glyptops Marsh 1890
G. †Pleurosternon Owen 1853
Testudinata Oppel 1811 [turtle]
show all
G. †Australochelys Gaffney and Kitching 1994
Fm. †Chengyuchelyidae Yeh 1990
hide
G. †Chengyuchelys Young and Chow 1953
+
Chengyuchelys baenoides Young and Chow 1953
G. †Condorchelys Sterli 2008
G. †Eileanchelys Anquetin et al. 2009
G. †Heckerochelys Sukhanov 2006
G. †Indochelys Datta et al. 2000
G. †Kallokibotion Nopcsa 1923
G. †Kayentachelys Gaffney et al. 1987
Fm. †Meiolaniidae Lydekker 1887
hide
G. †Meiolania Owen 1886
G. †Ninjemys Gaffney 1992
G. †Niolamia Ameghino 1899
G. †Mongolochelys Khosatzky 1997
G. †Naomichelys Hay 1908
G. †Odontochelys Li et al. 2008
G. †Otwayemys Gaffney et al. 1998
G. †Palaeochersis Rougier et al. 1995
G. †Proganochelys Baur 1887
G. †Proterochersis Fraas 1913
G. †Sichuanchelys Ye and Pi 1997