Retusa jacksonesis (snail)

Gastropoda - Opisthobranchia - Retusidae

Belongs to Retusa according to M. A. Kosnik 2002

Sister taxa: Retusa (Coleophysis), Retusa (Cylichnina), Retusa bizona, Retusa claibornensis, Retusa galba, Retusa jacksonensis, Retusa obtusa, Retusa recta, Retusa truncatula, Retusa yaquensis

Ecology: epifaunal carnivore

Distribution: there are no occurrences of Retusa jacksonesis in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.