Gobiotheriodon Trofimov 1997 (mammal)

Mammalia

Synonym: Gobiodon Trofimov 1980 [replaced name]

Full reference: B. A. Trofimov. 1997. A new generic name Gobiotheriodon for a symmetrodont mammal Gobiodon Trofimov, 1980. Acta Palaeontologica Polonica 42(4):496

Parent taxon: Mammalia according to Z. Kielan-Jaworowska et al. 2004

See also Averianov 2002 and Trofimov 1997

Sister taxa: Acrotheria, Allotheria, Ameghinichnidae, Amphidontidae, Anagonia, Anagonia insulata, Anisorhizus, Anisorhizus atriarius, Apotheria, Aquila ferox, Archaeorycteropus patagonicus, Arrhinolemuroidea, Atlasodon, Australosphenida, Bellua, Bondesiidae, Bunotheria, Cetacea, Diplodon ampliatus, Diplodonops, Dipodiscidae, Ditremata, Docodonta, Eopentapodiscidae, Eotetrapodiscus, Eotheria, Erecta, Eutriconodonta, Eutrochodon, Ferugliotheriidae, Florentinoameghinia, Fruitafossor, Hakusanodon, Helioseus, Heterolophodon, Holotheria, Holotheria, Homunculus imago, Hypotheria, Isolophodon aplanatus, Jeholodentidae, Juchilestes, Kuehneotheriidae, Likhoeletherium, Lophiodolodus, Lufengoconodon, Malutitetrapodiscus, Malutitetrasauropodiscus, Marsupionta, Mesotheria, Microderson, Miotheria, Molapopentapodiscus, Morganucodonta, Necrolestidae, Ovovivipara, Pachydermata, Pachypithecus, Pachypithecus macrognathus, Pansirenia, Paraeopentapodiscidae, Phoca aegyptiaca, Phoca aegyptiaca antiqua, Picunia, Plagiocoelus, Pleurodon, Praephoca, Praephoca bendullensis, Prensiculantia, Primates, Promammalia, Proplanodus, Proplanodus adnepos, Prostylophorus, Prostylophorus margeriei, Protobradidae, Protobradys, Protobradys harmonicus, Prototheria, Ptolemaiida, Radinskya, Sarcobora, Schadipes, Sederipes, Simioidea, Solipedia, Sororyctidae, Stenogenium aenigmaticum, Subungulata, Sukotyro, Thereuodontidae, Theriamorpha, Tikitherium, Tribosphenida, Trichechus hydropithecus, Tricorynopus, Trilobodon, Vincelestes, Volaticotheria, Wanotherium, Yinotheria

Subtaxa: Gobiotheriodon infinitus

View classification

Type: Gobiodon infinitus

Ecology: scansorial insectivore

Distribution: found only at Khovboor (PIN coll. 3101) [SMPE] (Cretaceous of Mongolia)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.